Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Sievitalo Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
Päivitetty 1.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Sievitalo Oy
Y-tunnus: 2988131-5
Osoite: Mestarintie 2, 67600 Kokkola
Puhelin: +358 50 445 5900 (vaihde)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mirva Hautala, talousjohtaja Sievi Group Oy
PL 28, 67101 Kokkola

3. Rekisterin nimi

Sievitalo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseksi. Sievitalo
suunnittelee ja toteuttaa muuttovalmiita taloja ja talopaketteja sekä vapaa-ajan asuntoja.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus,
asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, johon asiakas on antanut luvan.

Sievitalo Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen,
asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun
kehittämiseen, maksujen valvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Sievitalo Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja
edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten
palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien sekä markkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rekisterin tietoja voidaan hetkellisesti siirtää esim. markkinointiviestinnän lähettämistä varten
järjestelmään, jonka tietoturva on varmistettu Sievitalon ja mahdollisen yhteistyökumppanin
toimesta.

5. Rekisterin tietosisältö

Seuraavanlaisia tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää:

 • tietoja laitteestasi, mukaan lukien IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaimen tyyppi ja
  versio sekä käyttöjärjestelmä;
 •  tietoja vierailuistasi ja sivuston käytöstäsi, mukaan lukien lähetysviittaus, vierailun pituus,
  nähdyt sivut ja sivuston navigointipolut;
 • tietoja, kuten sähköpostiosoitteesi, nimesi tai muut yhteystietosi, joita saatat luovuttaa käyttäessä sivustoamme;
 • tietoja, jotka annat sivustomme palveluja käyttäessäsi, mm. yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilö, yrityksen osoite- ja yhteystiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero & www-sivujen osoite).
 • sivuston käytön myötä generoituja tietoja, mukaan lukien sivuston käyttöajankohdat, toistuvuus ja käyttöolosuhteet;
 • ostotietoja, kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot;
 • tietoa markkinointiluvista (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti, sähköposti ja kohdennettu digitaalinen mainonta);
 • tietoja asiakassuhteen viestintähistoriasta (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot;
 • mitä tahansa muita tietoja, joita luovutat meille.

Ennen kuin luovutat meille toisen henkilön tietoja, sinun tulee saada kyseiseltä henkilöltä lupa
hänen henkilötietojensa lähettämiseen ja prosessointiin tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen:

Tämä osio kuvaa tietojen säilyttämistä koskevat käytäntömme ja menettelymme, joiden
tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme laillisia velvoituksiamme henkilötietojen säilytystä ja
poistamista koskien.

Mitä tahansa tarkoitusta tai useampia tarkoituksia varten keräämiämme henkilötietoja ei säilytetä
pidempään kuin on tarpeen.

Muista tämän osion määrityksistä poiketen säilytämme henkilötietoja säilyttäviä dokumentteja
(myös sähköisiä dokumentteja):

 • lain asettamien velvoitteiden mukaisesti:
 • mikäli uskomme dokumenttien olevan oleellisia meneillään olevan tai mahdollisen
  oikeudellisen menettelyn vuoksi;
 • laillisten oikeuksiemme perustamiseen, harjoittamiseen ja puolustamiseen (mukaan lukien
  tietojen luovutus petoksen torjuntaan ja luottoriskin vähentämiseen liittyen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa
asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa
sekä asiakastapaamisissa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös
päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta henkilötietolain ja asiallisen yhteyden näin
salliessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön Sievitalo Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassa
olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai
määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi
siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä markkinointiluvan sisältäviä tietoja
suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Jos
tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, rekisterinpitäjä varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt
kohdemaan tai siirronsaajan tietosuojan tason asianmukaiseksi tai sopimalla siirrosta EU
komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on
rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että
järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat
tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen
hävitys tehdään tietoturvallisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/